Dezinfekční bezoplachový gel 5l

Dezinfekční bezoplachový gel 5l

Nové

skladem

1 950 Kč

6 Kg

Více info

Popis produktu

Dezinfekční alkoholový prostředek ve formě ochranný antibakteriálního gelu na ruce, který ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s biocidním účinkem po 60 sekundách. Je určen pro rychlou dezinfekci rukou a pokožky. Obsahuje také ochranné složky, které zvlhčují pokožku (např. panthenol).

Používá se jako širokospektrální dezinfekce nebo jako hygienická dezinfekce rukou podle normy ČSN EN 1500. 

Ideální jako náplň do hygienického stojanu s dávkovačem na dezinfekci rukou.

Spektrum účinku: A, MRSA, V, M, T, B - baktericidní, MRSA, fungicidní, mykobaktericidní, TBC a virucidní účinnost

K použití ve zdravotnictví, potravinářství, gastronomických, kosmetických, hotelových a wellness službách, zemědělství, při cestování.

Bezpečnostní varování.
Jedná se o hořlavou kapalinu, která může způsobit vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)
Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Specifikace:

  • forma: gel
  • objem: 5000 ml
  • český výrobek
  • vydán bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

9 dalších produktů ve stejné kategorii: